2014-08-24 12:08
 Oceń wpis
   

Kilka spraw, o których każdy powinien wiedzieć dlaczego do ubezpieczycieli spoza Polski należy podchodzić bardzo ostrożnie, jeśli ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w Polsce.

Najlepiej ze „stadem” prawników za plecami i to takich, którzy znają się na prawie międzynarodowym, unijnym i państwa siedziby ubezpieczyciela w zakresie regulacji zobowiązań umownych.

 

Podstawowe informacje, jakie trzeba i można sprawdzić:

 

1/ sprawdź czy oferujący ubezpieczenie jest ubezpieczającym, agentem ubezpieczeniowym albo brokerem ubezpieczeniowym i zażądaj od agenta pełnomocnictwa, broker z kolei musi mieć pełnomocnictwo od Ciebie:

-      ubezpieczający - jest wymieniony w warunkach ubezpieczenia, działa bez pełnomocnictwa, a umowa ubezpieczenia jest zawierana bez pośredników, czyli bezpośrednio z ubezpieczycielem, więc ryzyko mniejsze

-      agent ubezpieczeniowy - musi być wpisany na listę agentów ubezpieczeniowych, co łatwo można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (na https://au.knf.gov.pl/Au_online/) a na każde żądanie klienta musi przedstawić pełnomocnictwo od zakładu ubezpieczeń !!!

-      brokera ubezpieczeniowego można zweryfikować także na stronie KNF-u, ale do tego niezbędny jest numer zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej (jeśli więc broker ukrywa ten numer to może być niezły numer :))

-      ważne: do zawierania umów albo do pośredniczenia w ich zawarciu musi być zawsze stosowane prawo państwa, w którym dochodzi do zawarcia umowy – w Polsce, w przypadku agenta lub brokera może to być wyłącznie pełnomocnictwo i to udzielone pisemnie (żadne inne dowody tożsamości albo legitymacje czy paszporty – polskie prawo tego nie przewiduje)

      

2/ sprawdź czy firma ubezpieczeniowa ma siedzibę swojego oddziału w Polsce czy jest tylko „notyfikowana”, czyli zgłosiła polskiemu nadzorowi chęć działalności na terenie Polski,

-      ważne: firma, która ma siedzibę za granicą podlega zawsze pod nadzór finansowy Państwa zagranicznego

-      ważne: do umów dobrowolnych ubezpieczeń zastosowanie ma prawo cywilne państwa, w którym siedzibę ma ubezpieczyciel, chyba że w umowie będzie klauzula o wyborze prawa, konkretnego, innego państwa, np. siedziby osoby ubezpieczonej – to musi być wyraźna klauzula, że do całości umowy ubezpieczenia zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie

 

3/ sprawdź czy umowa, jaką przedstawia Ci zagraniczny ubezpieczyciel lub jego przedstawiciel jest w języku oryginalnym czy tłumaczonym i która z tych wersji ma zastosowanie do ubezpieczenia ?

-      UWAGA !!! spytaj kto tłumaczył warunki ubezpieczenia (tłumacz przysięgły?) na język polski i czy w umowie jest napisane, że to właśnie tłumaczenie na j. polski ma pierwszeństwo w stosowaniu do skarg i odszkodowań ? (najlepiej żebyś miał obie wersje umowy i warunków ubezpieczenia– oryginalną i tłumaczoną)

      

4/ kilka terminów prawniczych:

-      Prawo Prywatne Międzynarodowe (ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe - Dz.U. Nr 80, poz. 432)

-      normy prawa Unii Europejskiej o prawie zobowiązań (tzw.: Rzym I i Rzym II)

-      Konstytucja Unii Europejskiej

-      Traktaty UE (żeby nie było za łatwo, są Państwa członkowskie wyłączające stosowanie niektórych norm Unijnych w swoim prawie krajowym, co jest oczywiście odnotowane w Traktatach, a jest ich kilka :) )

-      Rozporządzenia i Dyrektywy UE (te pierwsze stosujemy wprost, te drugie poprzez implementację do prawa krajowego)

-      normy kolizyjne państwa siedziby osoby ubezpieczonej i odpowiadające im przepisy prawa państwa siedziby zakładu ubezpieczeń

-      prawo cywilne i system prawny państwa, w którym ubezpieczyciel ma siedzibę

-     ważne: Kodeks cywilny występuje w wielu krajach - nie tylko w Polsce

    

5/ w celu ujednolicenia zasad ubezpieczeń prawo Unii Europejskiej i tzw. System Zielonej Karty obejmuje wyłącznie szkody komunikacyjne !    

Tagi: agent/a>, broker/a>, KNF/a>, ubezpieczenia psów i kotów/a>, Petspot/a>, pets/a>, pet/a>, zagraniczny zakład ubezpieczeń/a>